Risico's

Beleggen brengt risico's met zich mee.

Risico's

Hieronder staan de belangrijkste risico's van beleggen in het Fundamental Value Fund. Voor een uitgebreide lijst kunt u het prospectus raadplegen.

De belangrijkste risico’s waaraan beleggen in het Fonds blootstaat zijn:

  • rendementsrisico: met inbegrip van het feit dat het risico kan variëren op grond van de keuzes die mogelijk zijn op basis van het beleggingsbeleid;
  • macro-economische risico’s: het Fonds kan onderhevig zijn aan waardemutaties ten gevolge van, onder andere, veranderingen in rentestand en wisselkoersen, economische, politieke en bedrijfs(tak)ontwikkelingen (faillissementen en andere debiteurenrisico’s), inflatie en plotselinge grote verschillen in vraag en aanbod op financiële markten;
  • liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd. Het vermogen van het Fonds zal veelal worden belegd in aandelen van kleinere beursgenoteerde ondernemingen, welke vaak beperkt verhandelbaar zijn. Dit kan aanzienlijke liquiditeitsrisico’s met zich meebrengen. Als er in korte tijd veel aandelen verkocht moeten worden kan dit leiden tot een aanzienlijk verlies van de waarde van het Fonds;
  • risico’s verbonden aan wijziging van toepasselijke regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van het toepasselijke belastingregime;
  • doordat financiële en fiscale wetgeving aan verandering onderhevig zijn, kan een gunstige omstandigheid ten tijde van toetreding ten nadele wijzigen;
  • in uitzonderlijke situaties kan sprake zijn van verminderde mogelijkheid van verkoop van Participaties aan het Fonds, de Participaties kunnen in het geheel niet aan derden worden overgedragen;
  • een zorgvuldige selectie en spreiding van de beleggingen in de portefeuille is geen garantie voor positieve dan wel relatief goede resultaten. Een algehele daling van de aandelenkoersen op de effectenmarkten zal naar verwachting leiden tot een daling van de intrinsieke waarde van het Fonds. Er zijn geen theoretische of praktische argumenten op basis waarvan men tijdelijke waardedalingen in de orde van grootte van bijvoorbeeld 25% in de toekomst zou kunnen uitsluiten.