Het fonds

Fondsinformatie

Het fonds

Het Fundamental Value Fund belegt in 10 tot 25 small-caps in de eurolanden. De beleggingen worden geselecteerd op basis van fundamentele gegevens. Er wordt speciaal gekeken naar cash-flows, balansposten, marktpositie, marktpotentieel en management. Indien op basis van de hiervoor genoemde gegevens een onderwaardering blijkt, komt het aandeel in aanmerking voor opname in de portefeuille. HiQ Invest streeft naar het verslaan van de HSBC European Small cap index. Op de langere termijn verwacht HiQ een gemiddeld jaarrendement van 10% tot 15% te behalen.

Beleggingsbeleid

Het beleggingsuniversum van het HiQ Invest Fundamental Value Fund wordt begrensd door de volgende criteria: het betreft aandelen in ondernemingen met een marktkapitalisatie kleiner dan EUR 5 miljard; het betreft aandelen in ondernemingen die genoteerd zijn aan een effectenbeurs in één van de eurolanden. Samenstelling van de portefeuille van het HiQ Invest Fundamental Value Fund vindt plaats op basis van het door de Beheerder speciaal hiervoor ontwikkelde model. Het Fonds selecteert minimaal 10 en maximaal 25 ondernemingen, die de portefeuille van het HiQ Invest Fundamental Value Fund zullen vormen.

Belangrijke criteria voor zowel de voor- als definitieve selectie van de investeringen zijn:

  • de groei van de operationele cashflow en winst; o de kwaliteit van het management en de Raad van Commissarissen;
  • de balans en daarmee de continuïteit van de onderneming;
  • de marktpositie en de ontwikkeling hiervan;
  • de eventuele relatieve onderwaardering van de onderneming;
  • de waardering van de onderneming in haar sector;
  • de spreiding in sectoren;

Selectieschema

Beleggingsdoelstelling

Fonds heeft als doelstelling het bieden van een actief en professioneel beheerde portefeuille van bedrijven met een beursnotering in een van de Eurolanden en een beurswaarde van minder dan EUR 5 miljard, waarbij wordt gestreefd naar het behalen van een rendement dat hoger ligt dan het rendement van de Benchmark, zoals hierna omschreven.

Beleggingsrestricties

Het Fonds voert zijn beleggingsbeleid uit onder de volgende beperkende voorwaarden: bij aanvang wordt niet meer dan 20% van de intrinsieke waarde van het Fonds belegd in effecten van één enkele uitgevende instelling; er wordt niet direct belegd in onroerend goed of fysieke commodities; en er wordt geen juridische of beleidsmatige zeggenschap verkregen of getracht te verkrijgen in enige uitgevende instelling waarin wordt belegd.

Inzage in uw portefeuille

Door middel van een cliëntnummer en een password krijgt u toegang tot de website en uw portefeuille. Hier ziet u in één oogopslag wat uw rendement is en kunt u tevens de aan- en verkopen van de beheerder volgen. De geïnteresseerde belegger kan hier ook allerlei analyses van zijn portefeuille vinden.

Meer Informatie

Voor meer informatie over het HiQ Invest Fundamental Value Fund, verwijzen wij u naar het prospectus en de financiële bijsluiter beschikbaar in het documentcenter. U kunt ons ook bellen op 020 - 535 34 80 of een e-mail sturen naar klanten [at] hiqinvest [dot] nl